fbpx Политика за поверителност и защита | MaximaImoti.com - недвижими имоти, продажби, наеми в Пловдив

Политика за поверителност и защита

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


    Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'' дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в сътоветствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

        1. Данни за администратора и за контакт с него.

 

Фирма:  „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД''

ЕИК 204589830

Телефони за контакт 0877897911

Лице за контакт Мартин Георгиев

  Ел. поща maximabrokers@gmail.com

 
     „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД''е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на търговската му дейност. На посочените по-горе адрес и ел.поща може да изпращате искания до дружеството като администратор на данни. 

           2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

 

  • Типът информация, която МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'' може да събира, включва име, служебен адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа.
    • В сайтовете се използват бисквитки, свързани с правилното функциониране на сайта, най-вече т.нар. сесийни бисквитки.  Това са малки файлове, които се изтриват след излизането от браузъра или се съхраняват на компютъра. Повече за бисквитките и как можете да ги спрете можете да видите на  https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%...

                В случай, че проявите интерес към някой от предлаганите от нас имоти, то „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД''ще се наложи да събере и повече информация за Вас, която може да включва и лични данни относно имущественото Ви състояние, съдебен статус, роднински връзки и други подобни, свързани с предоставените от нас услуги на основание сключен договор с Вас (Договорът може и да не е писмен. Договорът се счита сключен в момента, в който постигнем съгласие за предмета на възложената ни работа, евентуален срок за изпълнението й, дължимото ни възнаграждение и други елементи.)

     „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД''обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „а”, „б” и „в“ от Регламента.        

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 

        3. Категории получатели на данни извън  „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД''

 

 „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'' не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово или договорно основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. 


    Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);

- Адвокати, нотариуси и други лица с юридическо образование – с оглед изготвянето на необходимите документи за изпълнение на възложената работа, заверка на документи, съгласуване на проекти за документи с насрещната страна;

- Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения и/или във връзка с кредитиране;

- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.


Връзки към други сайтове


Възможно да предоставим връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчва ме Ви да се запознаете с политиката за конфиденциалност на тези сайтове преди да предоставите информация.


        4. Срок за съхранение на данните.


    Като администратор на данни МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'' обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението, както и съобразно сроковете на сключените договори. 


    За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Останалите данни се съхраняват за срок между 1 месец и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им, както и съобразно сроковете на сключените договори.

 

        5. Права на физическите лица-субекти на данни.

 

    Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно: 

- Право на достъп;

- Право на коригиране на неточни или непълни данни;

- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на ограничение на обработването;

- Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

- Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

    Горните права може да упражните чрез отправено искане до  „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'' (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на  МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'', посочен по-горе.

 

        6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда


    Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

 

        7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.


 

  „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД''не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, освен ако това не е необходимо с оглед особеностите на конкретен договор и за изпълнение на възложената работа.


        8. Въведени от  „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'' мерки за защита на личните данни.


    С Вътрешни правила на „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'' за мерките за защита на личните данни,  са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679. 

    Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в  МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД'', може да получите на посочените в т.1 координати за връзка с администратора на лични данни.


    Настоящата информация ще бъде регулярно допълвана и развивана, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.

                „МАКСИМА  БРОКЕРС ГРУП ЕООД''  си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.