Политика за поверителност и защита

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


    Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в сътоветствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

        1. Данни за администратора и за контакт с него.

 

Фирма:  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД

Седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Ламартин” № 2

ЕИК 202798741

Телефони за контакт 0877897911

Лице за контакт Мартин Георгиев

 Ел. поща maximaimoti@gmail.com


     „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на търговската му дейност. На посочените по-горе адрес и ел.поща може да изпращате искания до дружеството като администратор на данни. 

           2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

 

  • Типът информация, която „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД  може да събира, включва име, служебен адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа.
    • В сайтовете се използват бисквитки, свързани с правилното функциониране на сайта, най-вече т.нар. сесийни бисквитки.  Това са малки файлове, които се изтриват след излизането от браузъра или се съхраняват на компютъра. Повече за бисквитките и как можете да ги спрете можете да видите на  https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%...

                В случай, че проявите интерес към някой от предлаганите от нас имоти, то „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД ще се наложи да събере и повече информация за Вас, която може да включва и лични данни относно имущественото Ви състояние, съдебен статус, роднински връзки и други подобни, свързани с предоставените от нас услуги на основание сключен договор с Вас (Договорът може и да не е писмен. Договорът се счита сключен в момента, в който постигнем съгласие за предмета на възложената ни работа, евентуален срок за изпълнението й, дължимото ни възнаграждение и други елементи.)

     „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „а”, „б” и „в“ от Регламента.        

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 

        3. Категории получатели на данни извън  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД.

 

 „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово или договорно основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. 


    Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

- Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);

- Адвокати, нотариуси и други лица с юридическо образование – с оглед изготвянето на необходимите документи за изпълнение на възложената работа, заверка на документи, съгласуване на проекти за документи с насрещната страна;

- Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения и/или във връзка с кредитиране;

- Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.


Връзки към други сайтове


Възможно да предоставим връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчва ме Ви да се запознаете с политиката за конфиденциалност на тези сайтове преди да предоставите информация.


        4. Срок за съхранение на данните.


    Като администратор на данни  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението, както и съобразно сроковете на сключените договори. 


    За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Останалите данни се съхраняват за срок между 1 месец и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им, както и съобразно сроковете на сключените договори.

 

        5. Права на физическите лица-субекти на данни.

 

    Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно: 

- Право на достъп;

- Право на коригиране на неточни или непълни данни;

- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на ограничение на обработването;

- Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

- Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

    Горните права може да упражните чрез отправено искане до  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД, посочен по-горе.

 

        6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда


    Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд.

 

        7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.


 

  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, освен ако това не е необходимо с оглед особеностите на конкретен договор и за изпълнение на възложената работа.


        8. Въведени от  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД мерки за защита на личните данни.


    С Вътрешни правила на „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД за мерките за защита на личните данни,  са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679. 

    Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в  „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД, може да получите на посочените в т.1 координати за връзка с администратора на лични данни.


    Настоящата информация ще бъде регулярно допълвана и развивана, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.

                „МАКСИМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” ЕООД  си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.